Reglement

Interne regeling


COVID gezondheidssituatie 


In deze COVID-gezondheidsperiode vragen we ouders om een ​​masker te dragen bij het brengen en ophalen van hun kinderen, om de sociale afstand te respecteren en het maximaal toegestane aantal in de gemeenschappelijke ruimtes (bijvoorbeeld een verfrissingsbar om de registratie af te ronden). Door je in te schrijven voor onze cursussen verklaar je ook dat je kind in goede gezondheid verkeert om deel te nemen aan een sportcursus en dat hij of zij geen symptomen heeft die verband houden met covid. U stemt er ook mee in om de vereniging en de manager op de hoogte te stellen als u symptomen heeft die verband houden met covid. 


Registraties 


Alle inschrijving voor onze cursussen gebeurt via onze site www.football2be.be (zie algemene voorwaarden op de site hieronder) of per e-mail op het adres info@football2be.be. Inschrijvingen worden voor een volledige week geregistreerd, behalve in uitzonderlijke gevallen of in het geval van feestdagen (behalve Allerheiligen en Kerstmis, waar inschrijvingen voor 2 dagen kunnen worden aangeboden). Om de stageweek zo goed mogelijk te organiseren, sluiten we de inschrijvingen 10 dagen voor de stage. Voor elke "last minute" registratie behoudt de vereniging zich het recht voor om het pakket of geschenk dat oorspronkelijk voorzien was in de registratie niet te verstrekken. 


Leeftijd 


Voor elke stage is een specifieke leeftijdsgroep toegestaan. Desalniettemin wordt een tolerantie van 6 maanden geaccepteerd. Het is waarschijnlijk dat we van groep of activiteit veranderen als een kind niet de vereiste leeftijd heeft om deel te nemen aan de cursus of die de activiteit niet zou kunnen volgen. 


Dienstregelingen en prijzen 


De cursussen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur (uitgezonderd feestdagen). De prijzen van onze verschillende cursussen worden meegedeeld tijdens de inschrijving. De prijzen zijn inclusief toezicht op kinderen, verzekering, uitrusting, lokalen en eventuele maaltijden (+ snacks + drankjes), evenals elk transport afhankelijk van de gekozen activiteit. De trainingen vinden plaats volgens een vooraf bepaald schema en vermeld op de site www.football2be.be in de daarvoor bestemde rubriek. De prijzen van onze verschillende trainingspakketten worden bij de inschrijving meegedeeld. Voor "on-demand" training worden de dag en tijd vastgelegd tussen de vereniging en een van de personen die verantwoordelijk zijn voor de speler (bijvoorbeeld: een ouder). 


 


R.G.P.D VERKLARING 


U bent aangegaan of overweegt een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot onze activiteit met onszelf of een van onze agenten. In deze context hebt u het recht om de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kennen en het gebruik ervan te controleren. Het concept van persoonlijke gegevens is breed en omvat elk type informatie over u als direct of indirect identificeerbare natuurlijke persoon. Dit beleid is bedoeld om u de nodige informatie over dit onderwerp te verstrekken. In dit document verwijst "Football2Be" of "wij" naar de vzw F2B Youth Academy, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue des Jacinthes, 31A in 1030 Brussel, België. Dit bedrijf is wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en omvat al onze agenten en agentschappen die actief zijn op het grondgebied van België. Football2Be wenst u hier duidelijke en transparante informatie te verstrekken over haar praktijken en regels voor de bescherming van verzamelde gegevens ver haar potentiële klanten en haar klanten (“u”), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Europese verordening 2016/679 van 27 april , 2016 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens ("RGPD") en elke andere nationale wet of regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens of de bescherming van de privacy. 


1. De rol van Football2Be als gegevensbeheerder 


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de vzw F2B Youth Academy met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Avenue des Jacinthes, 31A. U kan ons contacteren op het volgende postadres: Avenue des Jacinthes, 31A te 1030 Brussel of via F2B@outlook.be. Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen wij onafhankelijk en autonoom de middelen en doeleinden voor het verwerken van uw gegevens. 


2. Welke gegevens verwerken en gebruiken we? 


We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid. Als onderdeel van onze contractuele of precontractuele relatie kunnen we dat de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: Naam, voornaam, fysiek en virtueel adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, rijksnummer (+ uw foto) Wanneer we gevoelige persoonsgegevens over u verwerken, vragen we vooraf uw specifieke en expliciete toestemming, tenzij we anderszins bevoegd zijn om dergelijke gegevens zonder uw toestemming te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen en vereisten waaraan we voldoen. worden ingediend. 


3. Op welke rechtsgrondslag en voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens? 


We verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met en binnen de grenzen van de rechtsgrondslagen zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving. We zorgen er ook voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken en nastreven van deze doeleinden. 


3.1. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen 


We moeten voldoen aan veel regelgevende verplichtingen en wettelijke vereisten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat we samenwerken met de bevoegde autoriteiten en / of met derden en indien nodig een deel van uw gegevens aan hen doorgeven. Deze verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 


- De verplichting om te voldoen aan de toepasselijke fiscale en boekhoudwetgeving enz. ; 


- De verplichting om te reageren op officiële verzoeken van lokale of buitenlandse autoriteiten, belastingautoriteiten en gerechtelijke autoriteiten; 


- verplichtingen met betrekking tot consumentenbescherming; 


De lijst met wet- en regelgeving waar we mee te maken hebben uw gegevens zijn niet uitputtend en kunnen worden gewijzigd. 


3.2. Voldoen aan (pre) contractuele verplichtingen 


De verwerking van uw gegevens gebeurt om te reageren op een verzoek om stage of training en om de afgesloten overeenkomst uit te voeren. In deze context verwerken wij uw gegevens om: 


- Opvolgen en reageren op uw verzoeken; 


- Maak een dossier aan voor onze verzekeringen en kinderveiligheid; 


- Evalueer de kans en maak een inschatting van de risico's verbonden aan een mogelijk contract; 


- Bepaal de voorwaarden en garanties waaraan het sluiten van het contract moet worden bepaald. 


Als onderdeel van lopende contracten of het beheer van eerdere contracten, moeten we een aantal gegevensverwerkingsprocessen en -bewerkingen implementeren, van verschillende aard, onder meer om rekening te houden met de algemene verplichtingen van Football2Be inzake het administratieve en boekhoudkundige plan. Meer specifiek verwerken wij uw gegevens voor de uitvoering van contracten als volgt: 


- Beheer van uw verzoeken en bestellingen voor onze diensten; 


- De levering van onze gerelateerde diensten; 


- Monitoring van onze diensten; 


- Centraal aansturen van stagiaires; 


- De facturering van onze diensten. 


Mogelijk moeten we uw gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden als onderdeel van de uitvoering van het afgesloten contract. 


3.3. Gerechtvaardigd belang van F2B. 


Wanneer de verwerking niet strikt noodzakelijk is voor een van de bovengenoemde doeleinden, kan Football2Be uw persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden, die verband houden met de realisatie en het nastreven van haar gerechtvaardigde belangen. In dit geval streeft Football2Be er echter naar om een ​​redelijk evenwicht te bewaren tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, waaronder het recht op bescherming van uw privacy. In dat geval zal Football2Be u op de hoogte houden van het gerechtvaardigde belang dat wij nastreven en u transparante informatie verstrekken over verwerkingsactiviteiten en uw rechten. In deze context kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om: 


- De diensten van Football2Be aanpassen; 


- Train Football2Be-personeel; 


- Plan de opvolging van taken, werkdruk, diensten etc. ; 


- Onze activiteiten promoten bij jou of bij potentiële stagiaires; 


- Bewaar bewijsmateriaal voor de wettelijk voorgeschreven periode; 


- De rechten van Football2Be en de mensen die het vertegenwoordigt voor rechtbanken en tribunalen en andere bevoegde autoriteiten verdedigen en behouden; 


- Verbetering van onze dienstverlening en monitoring van onze activiteiten; 


- het gebruik van onze website verbeteren door middel van cookies om uw gebruikerservaring te bevorderen; 


- Analyseer een gebeurtenis uit het verleden of ander historisch onderzoek. 


Deze lijst met de gerechtvaardigde belangen van Football2Be is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. 


3.4. Bijzonder gerechtvaardigd belang van Football2Be: reclame en direct marketing 


We publiceren foto's van onze stages om onze diensten te promoten bij zowel onze stagiaires als toekomstige stagiaires. Voor deze doeleinden zullen we waarschijnlijk: 


- Uw bezoekgedrag op onze websites of tijdens evenementen, shows en andere soortgelijke activiteiten te evalueren; 


- Verzamel enkele van uw browsevoorkeuren via cookies. 


3.5. Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie 


Ten slotte kunnen we uw persoonlijke elektronische contactgegevens, namelijk uw gsm-nummer en uw e-mailadres, gebruiken om u informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen te sturen via direct marketingacties of nieuwsbrieven. 


4. Met wie en hoe delen we uw gegevens? 


Football2Be verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens van haar stagiaires niet aan derden. We geven uw persoonlijke gegevens ook niet door aan derden, behalve in de situaties die in dit beleid worden beschreven. We delen uw persoonlijke gegevens met de agenten die nodig zijn om services uit te voeren, zodat onze services naar behoren kunnen worden uitgevoerd. We moeten uw gegevens mogelijk overdragen in overeenstemming met hun instructies. 


5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 


Wij slaan uw gegevens op binnen de EER. Als we zouden doorgaan met internationale overdrachten van uw gegevens, zullen we uw gegevens een passend beschermingsniveau garanderen door te voldoen aan Europese clausules en normen. 


6. Wat zijn uw rechten? 


6.1. Binnen de grenzen voorzien door de toepasselijke wetgeving, bepaalt de AVG dat u de volgende rechten heeft: 


- het recht om ons te vragen om u op elk moment kopieën te verstrekken van de persoonlijke gegevens die we over u hebben, inclusief het recht om ons te vragen: als we uw persoonlijke gegevens verwerken, voor welke doeleinden, categorieën van gegevens, ontvangers met wie uw gegevens worden gedeeld; 


- het recht om ons te vragen om verouderde of onjuiste persoonlijke gegevens die we over u hebben bij te werken en te corrigeren; 


- wanneer we om uw toestemming vragen, het recht om uw toestemming in te trekken als een dergelijke toestemming is gegeven; 


- het recht om uw persoonsgegevens te wissen wanneer aan de voorwaarden van artikel 17 van de AVG is voldaan; 


- het recht om de verwerking te beperken wanneer aan de voorwaarden van artikel 18 van de AVG is voldaan; 


- het recht op overdraagbaarheid van gegevens voor zover de voorwaarden van artikel 20 van de AVG op u van toepassing zijn; 


- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover aan de voorwaarden volgens artikel 21 van de AVG is voldaan; 


- het recht om u af te melden voor alle directmarketingberichten die we u mogelijk sturen (met uw toestemming); 


- het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, hetzij per post in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, hetzij per e-mail op contact@apd-gba.be of telefonisch op +32 2274 48 00. 


7. Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing 


We vragen uw toestemming om u commerciële informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen te sturen (via direct marketing of elektronische nieuwsbrieven). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden als u niet (langer) wilt dat wij u dergelijke berichten sturen. In dat geval stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Als u het hierboven vermelde recht wenst uit te oefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen: telefonisch op + 32487 / 383.357 of + 32496 / 800.777 via e-mail op: F2B@outlook.be 


8. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? 


We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. In overeenstemming met de hieronder uiteengezette principes, zullen we persoonlijke gegevens verwijderen zodra het niet langer nodig is om de doeleinden beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor andere fundamentele doeleinden, inclusief maar niet uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke bepalingen. verplichtingen, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting. De persoonsgegevens van klanten worden door Football2Be bewaard voor tenminste de duur van het contract dat wij met jou hebben en een periode van 10 (tien) jaar na het einde van de laatste stage (of de laatste training) uitgevoerd bij Football2Be. De bewaartermijn van gegevens wordt opgeschort zolang de verdediging en handhaving van de rechten van Football2Be nodig is in een gerechtelijke procedure. 


9. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens? 


 


Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te garanderen en te beschermen, tegen elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging, verlies, toegang, misbruik, beschadiging en elke andere illegale vorm van gegevensverwerking. Persoonsgegevens in ons bezit.